Tatry mountain resorts

Sme top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Sme významným investorom v tatranskom regióne s ambíciami stať sa najväčším subjektom v turistickom odvetví strednej a východnej Európy, prostredníctvom zlepšovania kvality a rozširovania ponuky služieb.

Prvotnou víziou TMR bola obnova regiónu Vysokých a Nízkych Tatier. Dôvodom bol celkový nedostatok investícií tatranských oblastí v cestovnom ruchu. Postupnou konsolidáciou unikátnych aktív v tatranskom regióne pod spoločnosť TMR a intenzívnym investovaním do rozvoja týchto aktív a do cestovného ruchu v tatranskom regióne celkovo TMR tento ciel dosiahlo a vízia sa stala skutočnosťou. Zvýšila sa atraktivita a tým aj návštevnosť stredísk Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica a Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Jasná Nízke Tatry a celkovo sa prebudila aktivita cestovného ruchu v tatranskom regióne.

Veľká časť je lokalizovaných v prírodnom prostredí národných parkov. Spoločnosť sa však sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia. Zachovanie fauny a flóry je z pohľadu TMR veľmi dôležitou súčasťou bežiacich investícií a rozvoja letného a zimného turizmu Tatier. Všetky investície podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Životné prostredie

Spoločnosť TMR pri všetkých svojich investičných aj prevádzkových aktivitách dbá na ochranu prírody a minimálny vplyv na prírodné prostredie. Spoločnosť berie ohľad na životné prostredie a snaží sa minimalizovať jej dopad v každom segmente. Neustálou snahou je výber služieb a produktov takým spôsobom, aby v každej fáze bol vplyv na životné prostredie minimálny.

TMR kladie dôraz na relatívne obmedzenie plytvania čerpania prírodných surovín a optimalizáciu produkcie odpadov. Postoj k životnému prostrediu TMR šíri interne medzi zamestnancami, ako aj externe v komunitách prostredníctvom rôznych iniciatív a podporných akcií.

Cieľom TMR je vykonávať obchodnú činnosť s čo najmenšou spotrebou elektrickej energie a palív. Tomu sú prispôsobené aj kapitálové investície do nových dopravných zariadení. Nové zariadenia sú vyberané a budované v súhre s energetickou efektívnosťou. Ich výber je podmieňovaný najnovšími energeticky efektívnymi technológiami od top svetových výrobcov ako Doppelmayr a Leitner.

Zelená energia

Na prevádzku Spoločnosť využíva „zelenú energiu“ – elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, teda slnečnú energiu, energiu vody a energiu vetra, za čo jej bol udelený certifikát od dodávateľa. Spoločnosť sa snaží v každom segmente využívať efektívny manažment prevádzok na optimálnej úrovni spotreby energie a taktiež pracuje na neustálom zefektívňovaní prevádzok. TMR okrem výberu energeticky efektívnych lanových dopravných zariadení tiež dbá o správny výber snežných pásových vozidiel na úpravu tratí, ktoré majú nižšie emisie splodín a znižujú dopad na životné prostredie.

Cieľom TMR je obroda horských stredísk, aquaparkov, tematických a zábavných parkov v regióne strednej a východnej Európy z investičného, športového, kultúrneho a spoločenského pohľadu.

Viac o spoločnosti Tatry mountain resorts.